مطالب توسط یاساچیم

, , ,

آموزش روند طراحی نوآورانه

آغاز کار طراحی تدوین ساختار طراحی در سه سطح خط مشی و راهبرد، نیازها و خواسته های طراحی، احساسات در طراحی است. ساختار طراحی، راهنمایی است که از یک سو بر راهبرد کسب و کار و از سوی دیگر بر نتایج طراحی متمرکز می باشد.
ساختار طراحی یک سند است که در آن تمامی موارد با اهمیت در طراحی را مدنظر قرار می دهد و محدوده کار طراح را مشخص می کند. به منظور تدوین این سند، سطوح زیر مورد دقت قرار می گیرد.

, ,

روند طراحی نوآورانه

آغاز کار طراحی تدوین ساختار طراحی در سه سطح خط مشی و راهبرد، نیازها و خواسته های طراحی، احساسات در طراحی است. ساختار طراحی، راهنمایی است که از یک سو بر راهبرد کسب و کار و از سوی دیگر بر نتایج طراحی متمرکز می باشد.
ساختار طراحی یک سند است که در آن تمامی موارد با اهمیت در طراحی را مدنظر قرار می دهد و محدوده کار طراح را مشخص می کند. به منظور تدوین این سند، سطوح زیر مورد دقت قرار می گیرد.

,

عکاسی تجاری با رویکرد طراحی (دیزاین)

عکاسی به عنوان یکی از هنرهای کاربردی[۱]، می تواند هم نمایش هنر عکاس و هم رسانه ای برای معرفی محصول[۲] یا خدمتی[۳] باشد. زمانی که قصد داریم تا روند شکل گیری یک محصول یا خدمت را به نمایش بگذاریم، می توان از رسانه عکاسی به خوبی بهره برد. رویکرد ما در دفتر طراحی و عکاسی […]

,

مدیریت طراحی (دیزاین)

مدیریت طراحی در یک جمله مدیریت فرآیند نوآوری یا همان بعد کسب و کار و افزایش ارزش آفرینی طراحی (دیزاین) است. یک مدیر طراحی با استفاده از تفکر طراحی خود، راه حل های راهبردی و فعالیت های میان رشته ای با سایر تخصص های دنیای کسب و کار تیم طراحی را در مسیر خلق ایده […]

,

تعریف نوین طراحی (دیزاین)

برای کسب موفقیت، استعداد ذاتی و اکتسابی لازم و ملزوم یکدیگرند. در راه بالفعل شدن استعدادهای بالقوه نیاز به افرادی است که زمان خود را در این جهت صرف و برای به هدف رساندن آرزوها به تیم تحت پوشش خود کمک کنند. در دانشگاه و موسسات برتر آموزشی دنیا این افراد گرد هم جمع شده […]