مدیریت طراحی در یک جمله مدیریت فرآیند نوآوری یا همان بعد کسب و کار و افزایش ارزش آفرینی طراحی (دیزاین) است. یک مدیر طراحی با استفاده از تفکر طراحی خود، راه حل های راهبردی و فعالیت های میان رشته ای با سایر تخصص های دنیای کسب و کار تیم طراحی را در مسیر خلق ایده تا تجاری سازی خروجی دیزاین مدیریت می کند. مفهوم دیگری به نام رهبری طراحی نیز در قرن اخیر شکل گرفته است. یک رهبر طراحی باید دارای نگرش و توانایی های آینده پژوهی، برنامه ریزی توسعه ای و هدایت کسب و کار باشد. مفاهیم کلیدی در رهبری و مدیریت طراحی علاوه بر دیزاین شامل مدیریت استراتژیک، برندسازی، بازاریابی و فروش، آینده پژوهی، توسعه کسب و کار، مدیریت پروژه، کارآفرینی و… می باشد.

مدیریت طراحی دارای سطوح گوناگونی است. سطح اول شامل روندها، تصمیمات و راهبردهایی است که نوآوری و محصولات، خدمات، تعاملات، محیط ها، و برندهایی که به صورت اثربخش طراحی شده اند را خلق می کنند. بنابراین مدیریت طراحی از یک سو افزایش کیفیت زندگی و از سوی دیگر موفقیت سازمان را هدف قرار می دهد. در سطح دوم، مدیریت طراحی به دنبال برقراری ارتباط بین طراحی (دیزاین)، نوآوری، تکنولوژی، مدیریت، و مشتریان با هدف فراهم آوردن مزیت رقابتی در سه حوزه اقتصاد، جامعه، و محیط کسب و کار است.

محدوده فعالیت مدیریت طراحی شامل مدیریت کلان عملکرد طراحی سازمانی و سازمان های طراحی دربرگیرنده روش ها، روندها، فرآیندها، کارمندان طراحی، اجرای طرح تا متمایزسازی سازمان ها توسط با بهره گیری از تکنیک های طراحی تجربه محور و تفکر طراحی و با هدف ارایه راه حل های نوآورانه برای رفع مشکلات کسب و کار است.