راهبرد یاساچیم

استودیو معماری و طراحی (دیزاین) یاساچیم به عنوان بازوی طراحی مشاور کسب و کار یاسابان و یکی از حامیان توانمندسازی یاسایار مبتنی بر قابلیت (capability) بنیانگذاران خود خانم شبنم امانی چیمه فارغ التحصیل از رشته معماری و آقای محمدرضا منصوری فارغ التحصیل از رشته طراحی صنعتی و مدیریت کسب و کار ایجاد شده است. هدف یاساچیم طراحی با کیفیت در زمینه های طراحی معماری، طراحی محصول، طراحی خدمات و طراحی هویت دیداری و بسته بندی است. رسالت (mission) یاساچیم برای نیل به این هدف، برنامه راهبردی میان مدت یکساله و بلندمدت سه ساله با درنظر گرفتن شاخص های کمی و فعالیت های تعریف شده مرتبط با آن طراحی شده است. گزاره ارزش (value proposition) یاساچیم با افق (vision) تبدیل شدن به یک مرکز طراحی، بهره مندی از تفکر طراحی و دانش مدیریت کسب و کار در روند طراحی و اجراست.

دیدگاه یاساچیم

دیدگاه ما در استودیوی یاساچیم بر مبنای سه اصل بنا شده است:

  • طراحی نوآورانه
  • طراحی با کیفیت
  • طراحی پایدار