روند طراحی

آغاز کار طراحی تدوین ساختار طراحی در سه سطح خط مشی و راهبرد، نیازها و خواسته های طراحی، احساسات در طراحی است. ساختار طراحی، راهنمایی است که از یک سو بر راهبرد کسب و کار و از سوی دیگر بر نتایج طراحی متمرکز می باشد.
ساختار طراحی یک سند است که در آن تمامی موارد با اهمیت در طراحی را مدنظر قرار می دهد و محدوده کار طراح را مشخص می کند. به منظور تدوین این سند، سطوح زیر مورد دقت قرار می گیرد.

سطح اول ـ خط مشی و راهبرد
طراحانی که دارای دید راهبردی هستند، میتوانند علاوه بر طراحی خلاقانه در رشد و توسعه کسب و کار موثر باشند و موجب افزایش منافع کیفی و یا کمی کارفرمایان خود شوند. به این منظور پاسخ به موارد زیر در تدوین ساختار طراحی مورد دقت قرار می گیرد:

 1. انطباق کسب و کار با محیط کلان اقتصادی
 2. اهداف و نقاط تمرکز در راه اندازی و یا توسعه کسب و کار
 3. ارزش های بنیادین و تمایزهای کسب و کار در محیط صنعت
 4. افق کسب و کار خود در بازه های زمانی مشخص
 5. فلسفه وجودی یا مأموریت منحصر به فرد خود در راه اندازی و یا توسعه کسب و کار

پس از جمع بندی موارد بالا، سند راهبردی کسب و کار تدوین و طراحی نوآورانه از جمله طراحی و معماری داخلی مبتنی بر آن انجام می گیرد.

سطح دوم ـ نیازها و خواسته های طراحی
در هر پروژه، محدوده طراحی که نشاندهنده تعهدات طراح به کارفرمایان می باشد، بایستی به طور دقیق تعریف شود. به منظور تدوین آن موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد:

 1. برداشت ابتدایی از فضاهای داخلی و اطلاعات زیرساختی ساختمان
 2. تعریف فضاهای کاری، تعداد مدیران و کارمندان و ارتباط کاری آن ها با یکدیگر
 3. چیدمان جزییات فضاهای کاری و یکپارچگی هویت دیداری
 4. تعیین، محاسبه و طراحی تأسیسات مکانیکی شامل لوله کشی آب سرد و گرم، فاضلاب و لوله های تخلیه، سیستم های سرمایش و گرمایش، لوله کشی گاز، آتش نشانی و خدمات ویژه
 5. تعیین، محاسبه و طراحی تأسیسات برقی و مخابراتی شامل کابل کشی الکتریکی، تلفن، شبکه، سیستم های حفاظتی و نظارتی، ایمنی و برق رسانی سیستم های گرمایش و سرمایش و خدمات ویژه
 6. محاسبه و طراحی سیستم های سفارشی ویژه مانند سیستم های صوتی و تصویری

سطح سوم ـ احساسات در طراحی
هر مخاطبی علاوه بر خواسته ها و نیازهای فیزیکی، دارای احساسات و خواسته ها و نیازهای عاطفی است. به منظور دستیابی به عمق این احساسات از روش های ارایه تصاویر استفاده می شود تا بتوان طراحی را از مرحله ایده پردازی تا اجرا مبتنی بر سطوح گوناگون نیازهای کارفرما شکل داد.