طراحی محصول فرآیندی شامل مرحله جمع آوری داده ها، ایده پردازی، طراحی و نمونه سازی است. در طراحی محصول نیازهای ذینفعان از جمله استفاده کننده و صاحب کسب و کار را در نظر می گیرد و با رعایت قواعد فنی و هنری محصولی نوین را خلق یا بازطراحی می کند. طراحی محصول کاربردی باید به یک شیء نوآورانه با منافع پایدار برای ذینفعان تبدیل شود.