معماری از یک سو روند برنامه ریزی، طراحی و ساختن یک بنا یا هر سازه و از سوی دیگر نتیجه همان روند است. مطالعات کلان و خرد، امکانسنجی و نیازسنجی، همچنین موارد مدیریت پروژه های ساختمانی، و ایده پردازی و طراحی فاز یک و دو، و نظارت عالیه و نظارت مقیم بر اجرا از جمله فعالیت های زمینه کاری معماری است. معماری داخلی و در زیر مجموعه آن طراحی داخلی، به فرآیند ساخت یا بازسازی داخلی ساختمان با توجه به خواسته های و نیازهای ذینفعان از جمله گروه استفاده کنندگان و سرمایه گذار(ان) گفته می شود که درآن مواردی همچون طراحی دیوارهای غیر باربر، تاسیسات مکانیکی و برق، روشنایی، انتخاب مواد و دکوراسیون مبتنی بر هویتی یکپارچه مورد توجه قرار می گیرد.