آغاز کار طراحی تدوین ساختار طراحی در سه سطح خط مشی و راهبرد، نیازها و خواسته های طراحی، احساسات در طراحی است. ساختار طراحی، راهنمایی است که از یک سو بر راهبرد کسب و کار و از سوی دیگر بر نتایج طراحی متمرکز می باشد.
ساختار طراحی یک سند است که در آن تمامی موارد با اهمیت در طراحی را مدنظر قرار می دهد و محدوده کار طراح را مشخص می کند. به منظور تدوین این سند، سطوح زیر مورد دقت قرار می گیرد. تسلط به این سه سطح و نتیجه گیری از آن ها برای صاحبان کسب و کار، مدیران و طراحان در موقعیت یابی خود و پیشرفت حرفه ای اثربخشی قابل ملاحظه ای دارد. در دوره آموزشی ـ پژوهشی تفکر محور و کاربردی «روند طراحی نوآورانه (innovative design process)» در ۸ جلسه ۴ ساعته در دوره های نیمه خصوصی ۵ نفره در روزهای پنج شنبه این موارد آموزش داده و تمرین می شود.

سطح اول ـ خط مشی و راهبرد
طراحانی که دارای دید راهبردی هستند، میتوانند علاوه بر طراحی خلاقانه در رشد و توسعه کسب و کار موثر باشند و موجب افزایش منافع کیفی و یا کمی کارفرمایان خود شوند.

سطح دوم ـ نیازها و خواسته های طراحی
در هر پروژه، محدوده طراحی که نشاندهنده تعهدات طراح به کارفرمایان می باشد، بایستی به طور دقیق تعریف شود. محدوده طراحی که بخشی از خلاصه طراحی است باید به صورت دقیق نوشته شود و به تأیید کارفرما برسد.

سطح سوم ـ احساسات در طراحی
هر مخاطبی علاوه بر خواسته ها و نیازهای فیزیکی، دارای احساسات و خواسته ها و نیازهای عاطفی است. به منظور دستیابی به عمق این احساسات، از روش های گوناگونی از جمله ارایه مجموعه تصاویر احساسی (mood image board) استفاده می شود. روش دیگری که می تواند بسیار موثر باشد، روش قرارگیری در جایگاه مخاطب (role-modeling) است. اگر به طور مثال کارفرما خود مصرف کننده نهایی است، شخص کارفرما (مشتری) مورد تقلید با هدف درک درونیات قرار می گیرد. اما اگر مخاطب نهایی یا مخاطبین یک پروژه طراحی، کارفرما یا گروه هدفی شبیه به کارفرما نیست، مخاطب مورد هدف مورد تقلید و بازسازی قرار می گیرد. روش های دیگر از جمله جمع آوری پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه در کنار روش های تجربه محور (practice-base) می تواند منجر به درک درونیات مخاطب شود.

تسلط به این سه سطح و نتیجه گیری از آن ها برای صاحبان کسب و کار، مدیران و طراحان در موقعیت یابی خود و پیشرفت حرفه ای اثربخشی قابل ملاحظه ای دارد. در دوره آموزشی ـ پژوهشی تفکر محور و کاربردی «روند طراحی نوآورانه (innovative design process)» در ۸ جلسه ۴ ساعته در دوره های نیمه خصوصی ۵ نفره در روزهای پنج شنبه این موارد آموزش داده و تمرین می شود.

77 پاسخ

تعقیب

 1. provigil for chronic fatigue

  provigil for chronic fatigue

 2. ciprofloxacin ear drops dosage

  ciprofloxacin ear drops dosage

 3. how quickly does valacyclovir work

  how quickly does valacyclovir work

 4. how to sleep without trazodone

  how to sleep without trazodone

 5. metronidazole 250 mg

  metronidazole 250 mg

 6. lisinopril for diabetes

  lisinopril for diabetes

 7. keflex kidney infection

  keflex kidney infection

 8. metformin and erectile dysfunction

  metformin and erectile dysfunction

 9. cephalexin drug interactions

  cephalexin drug interactions

 10. how long does it take for chlamydia to go away after taking doxycycline

  how long does it take for chlamydia to go away after taking doxycycline

 11. can dogs take amoxicillin

  can dogs take amoxicillin

 12. can you take gabapentin and lyrica together

  can you take gabapentin and lyrica together

 13. how does neurontin work

  how does neurontin work

 14. what is trimox used for

  what is trimox used for

 15. ivermectin india

  ivermectin india

 16. viagra uk fast delivery

  viagra uk fast delivery

 17. stromectol ivermectin buy

  stromectol ivermectin buy

 18. viagra canada prescription

  viagra canada prescription

 19. vardenafil effectiveness

  vardenafil effectiveness

 20. ivermectin 0.5 گفت:

  ivermectin 0.5

  ivermectin 0.5

 21. stromectol generic name

  stromectol generic name

 22. sildenafil tadalafil vardenafil comparison

  sildenafil tadalafil vardenafil comparison

 23. mint tadalafil گفت:

  mint tadalafil

  mint tadalafil

 24. tadalafil reviews

  tadalafil reviews

 25. ivermectin 6mg tablet for lice

  ivermectin 6mg tablet for lice

 26. ivermectin 3mg tablets price

  ivermectin 3mg tablets price

 27. viagra cialis levitra online

  viagra cialis levitra online

 28. flonase online pharmacy

  flonase online pharmacy

 29. pharmacy checker

  pharmacy checker

 30. does sildenafil make you bigger

  does sildenafil make you bigger

 31. cialis online pills

  cialis online pills

 32. levitra buy generic

  levitra buy generic

 33. snafi tadalafil 20mg

  snafi tadalafil 20mg

 34. how to reduce side effects of sildenafil

  how to reduce side effects of sildenafil

 35. lightheaded synthroid

  lightheaded synthroid

 36. medication tamsulosin hydrochloride

  medication tamsulosin hydrochloride

 37. venlafaxine vs cymbalta

  venlafaxine vs cymbalta

 38. pronounce spironolactone

  pronounce spironolactone

 39. tizanidine alcohol

  tizanidine alcohol

 40. voltaren gel diclofenac sodium topical gel 1%

  voltaren gel diclofenac sodium topical gel 1%

 41. ivermectin where to buy for humans

  ivermectin where to buy for humans

 42. glp-1 sitagliptin

  glp-1 sitagliptin

 43. actos settlements

  actos settlements

 44. can you drink on abilify

  can you drink on abilify

 45. not losing weight on semaglutide reddit

  not losing weight on semaglutide reddit

 46. prilosec vs protonix

  prilosec vs protonix

 47. does robaxin get you high

  does robaxin get you high

 48. repaglinide bcs classification

  repaglinide bcs classification

 49. acarbose coupons

  acarbose coupons

 50. remeron 30 mg for sleep

  remeron 30 mg for sleep

 51. baclofen 10 mg street price

  baclofen 10 mg street price

 52. does buspar cause weight gain

  does buspar cause weight gain

 53. celecoxib 100mg side effects

  celecoxib 100mg side effects

 54. augmentin liquid

  augmentin liquid

 55. bupropion hcl sr 100mg

  bupropion hcl sr 100mg

 56. celexa generic گفت:

  celexa generic

  celexa generic

 57. allopurinol dosing

  allopurinol dosing

 58. amitriptyline 50mg

  amitriptyline 50mg

 59. can you take aspirin and ibuprofen together

  can you take aspirin and ibuprofen together

 60. what is aripiprazole

  what is aripiprazole

 61. depakote level too high symptoms

  depakote level too high symptoms

 62. flomax use in pregnancy

  flomax use in pregnancy

 63. effexor mechanism of action

  effexor mechanism of action

 64. ddavp rhinal tube picture

  ddavp rhinal tube picture

 65. ezetimibe nombre generico

  ezetimibe nombre generico

 66. another name for diltiazem

  another name for diltiazem

 67. contrave xl گفت:

  contrave xl

  contrave xl

 68. citalopram indications

  citalopram indications

 69. is augmentin a sulfa drug

  is augmentin a sulfa drug

 70. tizanidine vs flexeril

  tizanidine vs flexeril

 71. diclofenac sodium 75mg dr tab

  diclofenac sodium 75mg dr tab

 72. amoxicillin and clavulanate potassium tablets

  amoxicillin and clavulanate potassium tablets

 73. neurontin gabapentin

  neurontin gabapentin

 74. bactrim antibiotic side effects

  bactrim antibiotic side effects

 75. bactrim ds para que sirve

  bactrim ds para que sirve

 76. ciprofloxacin uti

  ciprofloxacin uti

 77. can cephalexin treat ear infection

  can cephalexin treat ear infection

دیدگاه ها غیر فعال است.