آغاز کار طراحی تدوین ساختار طراحی در سه سطح خط مشی و راهبرد، نیازها و خواسته های طراحی، احساسات در طراحی است. ساختار طراحی، راهنمایی است که از یک سو بر راهبرد کسب و کار و از سوی دیگر بر نتایج طراحی متمرکز می باشد.
ساختار طراحی یک سند است که در آن تمامی موارد با اهمیت در طراحی را مدنظر قرار می دهد و محدوده کار طراح را مشخص می کند. به منظور تدوین این سند، سطوح زیر مورد دقت قرار می گیرد. تسلط به این سه سطح و نتیجه گیری از آن ها برای صاحبان کسب و کار، مدیران و طراحان در موقعیت یابی خود و پیشرفت حرفه ای اثربخشی قابل ملاحظه ای دارد. در دوره آموزشی ـ پژوهشی تفکر محور و کاربردی «روند طراحی نوآورانه (innovative design process)» در ۸ جلسه ۴ ساعته در دوره های نیمه خصوصی ۵ نفره در روزهای پنج شنبه این موارد آموزش داده و تمرین می شود.

سطح اول ـ خط مشی و راهبرد
طراحانی که دارای دید راهبردی هستند، میتوانند علاوه بر طراحی خلاقانه در رشد و توسعه کسب و کار موثر باشند و موجب افزایش منافع کیفی و یا کمی کارفرمایان خود شوند.

سطح دوم ـ نیازها و خواسته های طراحی
در هر پروژه، محدوده طراحی که نشاندهنده تعهدات طراح به کارفرمایان می باشد، بایستی به طور دقیق تعریف شود. محدوده طراحی که بخشی از خلاصه طراحی است باید به صورت دقیق نوشته شود و به تأیید کارفرما برسد.

سطح سوم ـ احساسات در طراحی
هر مخاطبی علاوه بر خواسته ها و نیازهای فیزیکی، دارای احساسات و خواسته ها و نیازهای عاطفی است. به منظور دستیابی به عمق این احساسات، از روش های گوناگونی از جمله ارایه مجموعه تصاویر احساسی (mood image board) استفاده می شود. روش دیگری که می تواند بسیار موثر باشد، روش قرارگیری در جایگاه مخاطب (role-modeling) است. اگر به طور مثال کارفرما خود مصرف کننده نهایی است، شخص کارفرما (مشتری) مورد تقلید با هدف درک درونیات قرار می گیرد. اما اگر مخاطب نهایی یا مخاطبین یک پروژه طراحی، کارفرما یا گروه هدفی شبیه به کارفرما نیست، مخاطب مورد هدف مورد تقلید و بازسازی قرار می گیرد. روش های دیگر از جمله جمع آوری پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه در کنار روش های تجربه محور (practice-base) می تواند منجر به درک درونیات مخاطب شود.

تسلط به این سه سطح و نتیجه گیری از آن ها برای صاحبان کسب و کار، مدیران و طراحان در موقعیت یابی خود و پیشرفت حرفه ای اثربخشی قابل ملاحظه ای دارد. در دوره آموزشی ـ پژوهشی تفکر محور و کاربردی «روند طراحی نوآورانه (innovative design process)» در ۸ جلسه ۴ ساعته در دوره های نیمه خصوصی ۵ نفره در روزهای پنج شنبه این موارد آموزش داده و تمرین می شود.

27 پاسخ

تعقیب

 1. baclofen 10 mg street price

  baclofen 10 mg street price

 2. does buspar cause weight gain

  does buspar cause weight gain

 3. celecoxib 100mg side effects

  celecoxib 100mg side effects

 4. augmentin liquid

  augmentin liquid

 5. bupropion hcl sr 100mg

  bupropion hcl sr 100mg

 6. celexa generic گفت:

  celexa generic

  celexa generic

 7. allopurinol dosing

  allopurinol dosing

 8. amitriptyline 50mg

  amitriptyline 50mg

 9. can you take aspirin and ibuprofen together

  can you take aspirin and ibuprofen together

 10. what is aripiprazole

  what is aripiprazole

 11. depakote level too high symptoms

  depakote level too high symptoms

 12. flomax use in pregnancy

  flomax use in pregnancy

 13. effexor mechanism of action

  effexor mechanism of action

 14. ddavp rhinal tube picture

  ddavp rhinal tube picture

 15. ezetimibe nombre generico

  ezetimibe nombre generico

 16. another name for diltiazem

  another name for diltiazem

 17. contrave xl گفت:

  contrave xl

  contrave xl

 18. citalopram indications

  citalopram indications

 19. is augmentin a sulfa drug

  is augmentin a sulfa drug

 20. tizanidine vs flexeril

  tizanidine vs flexeril

 21. diclofenac sodium 75mg dr tab

  diclofenac sodium 75mg dr tab

 22. amoxicillin and clavulanate potassium tablets

  amoxicillin and clavulanate potassium tablets

 23. neurontin gabapentin

  neurontin gabapentin

 24. bactrim antibiotic side effects

  bactrim antibiotic side effects

 25. bactrim ds para que sirve

  bactrim ds para que sirve

 26. ciprofloxacin uti

  ciprofloxacin uti

 27. can cephalexin treat ear infection

  can cephalexin treat ear infection

دیدگاه ها غیر فعال است.