آغاز کار طراحی تدوین ساختار طراحی در سه سطح خط مشی و راهبرد، نیازها و خواسته های طراحی، احساسات در طراحی است. ساختار طراحی، راهنمایی است که از یک سو بر راهبرد کسب و کار و از سوی دیگر بر نتایج طراحی متمرکز می باشد.
ساختار طراحی یک سند است که در آن تمامی موارد با اهمیت در طراحی را مدنظر قرار می دهد و محدوده کار طراح را مشخص می کند. به منظور تدوین این سند، سطوح زیر مورد دقت قرار می گیرد. تسلط به این سه سطح و نتیجه گیری از آن ها برای صاحبان کسب و کار، مدیران و طراحان در موقعیت یابی خود و پیشرفت حرفه ای اثربخشی قابل ملاحظه ای دارد. در دوره آموزشی ـ پژوهشی تفکر محور و کاربردی «روند طراحی نوآورانه (innovative design process)» در ۸ جلسه ۴ ساعته در دوره های نیمه خصوصی ۵ نفره در روزهای پنج شنبه این موارد آموزش داده و تمرین می شود.

سطح اول ـ خط مشی و راهبرد
طراحانی که دارای دید راهبردی هستند، میتوانند علاوه بر طراحی خلاقانه در رشد و توسعه کسب و کار موثر باشند و موجب افزایش منافع کیفی و یا کمی کارفرمایان خود شوند.

سطح دوم ـ نیازها و خواسته های طراحی
در هر پروژه، محدوده طراحی که نشاندهنده تعهدات طراح به کارفرمایان می باشد، بایستی به طور دقیق تعریف شود. محدوده طراحی که بخشی از خلاصه طراحی است باید به صورت دقیق نوشته شود و به تأیید کارفرما برسد.

سطح سوم ـ احساسات در طراحی
هر مخاطبی علاوه بر خواسته ها و نیازهای فیزیکی، دارای احساسات و خواسته ها و نیازهای عاطفی است. به منظور دستیابی به عمق این احساسات، از روش های گوناگونی از جمله ارایه مجموعه تصاویر احساسی (mood image board) استفاده می شود. روش دیگری که می تواند بسیار موثر باشد، روش قرارگیری در جایگاه مخاطب (role-modeling) است. اگر به طور مثال کارفرما خود مصرف کننده نهایی است، شخص کارفرما (مشتری) مورد تقلید با هدف درک درونیات قرار می گیرد. اما اگر مخاطب نهایی یا مخاطبین یک پروژه طراحی، کارفرما یا گروه هدفی شبیه به کارفرما نیست، مخاطب مورد هدف مورد تقلید و بازسازی قرار می گیرد. روش های دیگر از جمله جمع آوری پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه در کنار روش های تجربه محور (practice-base) می تواند منجر به درک درونیات مخاطب شود.

تسلط به این سه سطح و نتیجه گیری از آن ها برای صاحبان کسب و کار، مدیران و طراحان در موقعیت یابی خود و پیشرفت حرفه ای اثربخشی قابل ملاحظه ای دارد. در دوره آموزشی ـ پژوهشی تفکر محور و کاربردی «روند طراحی نوآورانه (innovative design process)» در ۸ جلسه ۴ ساعته در دوره های نیمه خصوصی ۵ نفره در روزهای پنج شنبه این موارد آموزش داده و تمرین می شود.